ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Thông tin được trình bày dưới đây áp dụng như thỏa thuận dành cho người dùng các trang wesite của 5 phút thuộc bài.

Vui lòng đồng ý khi sử dụng. Ngoài ra, thỏa thuận này có thể được thay đổi bất cứ khi nào cần thiết.
Trong trường hợp này, thỏa thuận sẽ có hiệu lực khi được đăng trên Trang web này.
Tại 5 phút thuộc bài chúng tôi thực hiện mọi biện pháp đề phòng khi đăng thông tin chính xác lên Trang web này, tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác, kịp thời và hữu ích của thông tin.

5 phút thuộc bài không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tồn thất nào có thể xảy ra do sử dụng Trang web này.

5 phút thuộc bài, theo quy tắc chung, có thể sửa đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin nào được công bố trên Trang web này mà không cần thông báo trước.

5 phút thuộc bài cũng có thể ngừng hoặc ngăn chặn truy cập vào Trang web này khi cần thiết hoặc dựa trên các quyết định khác do công ty chúng tôi đưa ra.

5 phút thuộc bài sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tồn thất nào gây ra do sửa đổi hoặc xóa thông tin trên Trang web này hoặc do việc ngừng hoặc ngăn chặn truy cập vào Trang web này.

Giới thiệu

Môi trường được khuyến nghị

Chúng tôi khuyến nghị sử dụng Microsoft Internet Explorer phiên bản 10 trở lên, Firefox phiên bản 35 trở lên, Safari(iOS8) trở lên, Chrome phiên bản 40 trở lên hoặc Browser(Android4.1) trở lên đề xem Trang web này. Khi các trình duyệt khác đượC sử dụng hoặc tùy theo cài đặt trình duyệt Web của bạn, Trang web này có thể không truy cập được hoặc không xem được bình thường.

Thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng trên Trang web này được bào vệ bởi các luật bản quyền, luật thương hiệu và các luật sở hữu trí tuệ khác. Bạn chỉ được phép sử dụng thông tin này cho mục đích sử dụng cá nhân. Để sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác (bao gồm sao chép, truyền tải, phân phối, chuyền và biên dịch, v.v. tương tự như dưới dây), bạn phải nhận được sự cho phép trước bằng văn bản. Thương hiệu, tên nhãn hiệu và huy hiệu công ty của chúng tôi trên Trang web này được bào vệ bởi các luật thương hiệu và luật chống cạnh tranh không công bằng cùng các luật khác. Thương hiệu, tên nhãn hiệu hoặc huy hiệu của 5 phút thuộc bài không được cung cấp đề bạn sử dụng mà không có sự cho phép trước rõ ràng bằng văn bản của 5 phút thuộc bài.

Bản quyền, thương hiệu, v.v.

Hoạt động bị nghiêm cấm

1. Các hoạt động vi phạm hoặc có thể vi phạm các quyền sở hữu hoặc quyền riêng tư của 5 phút thuộc bài hoặc bên thứ ba khác. Ngoài ra, điều này bao gồm việc sử dụng thông tin cá nhân được
đăng trên Trang web này.
2. Các hoạt động gây ra hoặc có thể gây tổn thất hoặc thiệt hại cho 5 phút thuộc bài hoặc bên thứ ba khác. Lời nói phỉ báng, câu nói có tính chất bôi nhọ hoặc phỉ báng đối với 5 phút thuộc bài hoặc bên thứ ba khác cũng bị nghiêm cấm.
3. Các hoạt động tạo thành hoặc có thể tạo thành hành vi tục tĩu, khiêu dâm hoặc xúc phạm.
4. Các hoạt động tạo thành hoặc có thể dẫn đến phạm tội hình sự.
5. Việc đăng ký hoặc gửi địa chỉ email của một người khác hoặc giả mạo là người khác.
6. Các hoạt động thương mại hoặc hoạt động vì động cơ thương mại khác.
7. Các hoạt động gây tồn hại tới danh dự hoặc tính tin cậy của 5 phút thuộc bài hoặc Trang web này.
8. Sử dụng hoặc cung cấp vi-rút máy tính và các chương trình hoặc hành động có hại khác có thể dẫn đến những hoạt động đó.
9. Các hoạt động vi phạm hoặc có thể vi phạm luật pháp.
10. Các hoạt động khác mà5 phút thuộc bài coi là không phù hợp vào bất cứ thời điểm nào.

Việc tiến hành các hoạt động sau đây trên Trang web này bị nghiêm cấm:

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tại 5 phút thuộc bài chúng tôi thực hiện mọi biện pháp đề phòng khi đăng thông tin lên Trang web này. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin đó chính xác, hữu ích, đáng tin cậy, đáp ứng mục đích của bạn hoặc an toàn, v.v. Ngoài ra, 5 phút thuộc bài sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tồn thất nào có thể gây ra do bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng thông tin này hoặc đối với bất kỳ thiệt hại nào có thể xảy ra do bạn sử dụng Trang web này.

Trừ khi 5 phút thuộc bài yêu cầu, thông qua Trang web này, rằng cộng đồng cung cấp thông tin bí mật hoặc thông tin độc quyền khác (bao gồm ý tưởng về công nghệ của bạn, tiếp thị, sản phẩm, V.V.; sau đây gọi là "những thông tin như vậy"), chúng tôi từ chối nhận những thông tin như vậy.

Trong trường hợp không thể tránh khỏi khiến những thông tin như vậy được cung cấp mà không nêu rõ rằng 5 phút thuộc bài chấp nhận những thông tin như vậy theo nghĩa vụ đảm bảo tính bí mật, điều này có nghĩa là 5 phút thuộc bài sẽ không có nghĩa vụ đảm bảo tính bí mật của những thông tin như vậy theo bất kỳ cách nào. Ngoài ra, chúng tôi không có nghĩa vụ sử dụng hoặc đánh giá những thông tin như vậy.

Ý tưởng và đề xuất khác

Các liên kết đến Trang web này được cho phép theo những điều khoản sau bất kể liên kết đến từ một cá nhân hay một công ty.

     1. Việc sử dụng bất kỳ thương hiệu đã đăng ký nào thuộc quyền sở hữu của S5 phút thuộc bài bị nghiêm cấm. Chúng tôi từ chối mọi liên kết có thể dẫn đến nhận dạng sai về nguồn gốc xuất xứ của
thông tin.

     2. Chúng tôi nghiêm cấm mọi liên kết từ các Trang web liên quan đến những vấn đề sau.
         o Các trang web có chứa thông tin dùng để phỉ báng hoặc gây tồn thất về uy tín của công ty chúng tôi hay của những cá nhân hoặc công ty khác.
         o Các trang web có nguy cơ vi phạm bản quyền, thương hiệu đã đăng ký, quyền sở hữu, quyền riêng tư, hình tượng hoặc bất kỳ quyền nào khác thuộc quyền sở hữu của công ty chúng tôi hay của
các cá nhân hoặc công ty khác.
         o Các trang web sử dụng ngôn từ có thể khiến người đọc hiểu sai rằng có mối liên kết hoặc quan hệ đối tác với chúng tôi hoặc có sự xác nhận từ chúng tôi về nguồn gốc xuất xứ liên kết cho Trang web.
         o Các trang web không áp dụng cho các trường hợp nêu trên nhưng có nguy cơ xâm phạm vào hoạt động của Trang web của chúng tôi hoặc vi phạm trật tự công cộng và các tiêu chuẩn về hành xử đúng đắn hoặc luật pháp, kể cả các quy định và quy tắc.

Liên kết đến trang web

Chuyển hướng hình ảnh và ảnh chụp

Theo nguyên tắc, chúng tôi từ chối chuyển hướng hình ảnh trên Trang web của chúng tôi hoặc các ca-ta-lô và áp phích khác, v.v. được xuất bản bởi công ty chúng tôi, có liên quan không chỉ tới các
quyền của công ty chúng tôi mà còn có liên quan phức tạp đến quyền về chân dung, bản quyền, quyền phát triển nhà cung cấp và Cơ quan quảng cáo, v.v.

Nội dung của các Trang web bên thứ ba (sau đây gọi là các trang web liên kết) đến/từ những liên kết có trên Trang web này được quản lý theo trách nhiệm của các nhà cung cấp các trang web liên
kết đó và phải tuân thủ các điều khoản sử dụng cũng như bản quyền, v.v., quy định pháp luật về từng trang web liên kết riêng. 5 phút thuộc bài không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tồn thất nào có thể xảy ra do sử dụng các trang web liên kết đó.

Liên kết đến trang web của bênthứ ba